...

Voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is.

Artikel 1: Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.

1.3 Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling
werkzaamheden te verrichten.

1.4 Onder werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader
van de door de opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdracht(en), maakt en/of 

onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.5 Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die 

werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2: Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing 

op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten 

overeenkomsten.

2.2 offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene 

verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven 

en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er 

desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de 

inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer 

eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken 

of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen 

van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 3: De uitvoering van de overeenkomst

3.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de 

opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor 

zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door 

de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en 

duidelijke gegevens of materialen.

3.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij 

uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van 

overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

3.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of 

instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

3.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te 

stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, 

al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, 

dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk 

aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de 

opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 4: Inschakelen van derden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of 

namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de 

opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

4.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze 

begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes 

aanvragen.

4.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico 

goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, 

dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, 

hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder 

het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts 

verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, 

waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde 

geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

5.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te 

(laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk 

zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte 

werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of 

(elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden 

ter hand zijn gesteld.

5.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht 

met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artilel 6: Gebruik en licentie

6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, 

verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en 

verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen 

afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment

van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het

sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

6.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op 

andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, 

hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer 

recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, 

althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht

van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

6.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader 

van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: 

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) 

nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van 

ondergeschikte betekenis is;

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de 

redelijkheid en billijkheid.

6.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te 

gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artilel 7: Honorarium en bijkomende kosten

7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht 

maakt, voor vergoeding in aanmerking.

7.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen 

of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, 

dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde

honorariumtarieven.

7.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie 

van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de 

opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle

door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten 

van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Betaling

8.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de 

opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk 

aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en 

gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt

in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 

ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

8.2 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en 

gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

8.3 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens 

verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft 

verstrekt. opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door haar te betalen facturen met gelden die de opdrachtgever 

van de opdrachtnemer tegoed heeft.

Artikel 9: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

9.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de 

gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

9.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de

gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever

op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, 

worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

9.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de 

door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 

tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht 

verschuldigd zou zijn.

9.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de 

opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in 

strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

9.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen

door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen 

voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties 

in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering

van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin 

bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, 

dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze 

overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn 

van ten minste drie maanden.

Artikel 10: Garanties en vrijwaringen

10.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op 

het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrecht- hebbende over het werk kan beschikken.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle 

aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op 

door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a.  fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b.  misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding 

of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke 

en duidelijke gegevens/materialen.

c.  fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d.  gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e.  fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in 

art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen 

gebruik van heeft gemaakt.

f.  fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten 

uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) 

model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

11.2 opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade.

Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 

heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te 

laten beantwoorden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, 

is uitgesloten.

11.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer 

-ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een 

overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op 

het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten 

voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen 

tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

11.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

11.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens 

onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk

worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven 

12.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van VKdesign ontvangen zet-, druk- of andere proeven 

zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed (doch in ieder geval binnen twee weken 

na verzending door VKdesign aan opdrachtgever) gecorrigeerd of goedgekeurd aan VKdesign terug te zenden.

12.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat VKdesign de aan de proeven voorafgaande 

werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

12.3 VKdesign is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever 

goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

12.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, 

tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Door de Contractspartij aangeleverde materialen en producten

13.1 Indien de opdrachtgever met VKdesign is overeengekomen dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter 

verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige 

productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van VKdesign vragen.

13.2 De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde

producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De 

opdrachtgever zal hiertoe de opgave van VKdesign vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat VKdesign een voldoende 

hoeveelheid zal ontvangen.

13.3 De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door VKdesign houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

13.4 VKdesign is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de 

geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

13.5 VKdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak 

vindt in buitengewone of in redelijkheid voor VKdesign onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de 

door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van  afwijkingen tussen het 

aanvankelijk aan VKdesign getoonde monster en het later door de Contractspartij voor de oplage aangeleverde materiaal of 

producten.

13.6 VKdesign staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien 

de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard 

van de door hem aangeleverde materialen of producten en geen deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste 

voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

13.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan VKdesign niet aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, 

veranderen van glans of kleur, en evenmin voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door 

hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het

aanbrengen van lak, lijm, laminaat, vernis of anti-smetpoeder.

13.8 De opdrachtgever is gehouden VKdesign tijdig bij het ter hand stellen van materialen en producten op bijzondere moeilijkheden 

of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

13.9 VKdesign is gerechtigd over de resten van de door de opdrachtgever aangeleverde producten en materialen (zoals snijafval en 

dergelijke) te beschikken als waren deze zijn eigendom.

13.10 De opdrachtgever is op verzoek van VKdesign gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de resten van de 

door de contractspartij aangeleverde materialen en producten bij VKdesign af te halen.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

14.1 Een overeenkomst tot vervaardiging van een periodieke uitgave geldt voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging 

door middel van een per aangetekende met ontvangstbevestiging verzonden brief worden beëindigd met inachtneming 

van de in lid 2 van dit artikel genoemde opzegtermijn.

14.2 De in lid 1 bedoelde opzegtermijn is één jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt 

en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

14.3 Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

14.4 Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of 

hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de

uitgave.

14.5 Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Overmacht

15.1  Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, 

indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komen.

15.2 Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, 

overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting 

van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere 

ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, 

niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulp-personen en andere 

soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan opdrachtnemer toe.

Artikel 16: Overige bepalingen

16.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over 

te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

16.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, 

vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze 

feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

16.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel 

van deze voorwaarden.

16.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het 

kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement 

waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer. 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.